Zamówienia poniżej 130 tys. PLN

opracowanie dokumentacji technicznej, dokumentacji aplikacyjnej oraz dokumentacji przetargowej dla zadania pn.: „ Dostosowanie infrastruktury ochrony zdrowia dla potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych”., na potrzeby pozyskania dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Oś Priorytetowa I INTELIGENTNA GOSPODARKA WARMII I MAZUR, Działanie 9.1 Infrastruktura Ochrony Zdrowia, Poddziałanie 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych, Konkurs nr RPWM.09.01.01-IŻ.00-28-001/20.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej, dokumentacji aplikacyjnej oraz dokumentacji przetargowej dla zadania  pn.: „ Dostosowanie infrastruktury ochrony zdrowia dla potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych”., na potrzeby pozyskania dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Oś Priorytetowa I INTELIGENTNA GOSPODARKA WARMII I MAZUR, Działanie 9.1 Infrastruktura Ochrony Zdrowia, Poddziałanie 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych, Konkurs nr RPWM.09.01.01-IŻ.00-28-001/20.

Do pobrania:

Informacje:

Skip to content