O szpitalu


Zdrowie psychiczne najwyższym dobrem człowieka”

Misja Szpitala

Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie jest jednostką samodzielną od 1996 roku , administracyjnie podlega Samorządowi Województwa warmińsko – mazurskiego. Cieszy się niemal 60 letnią tradycją sprawowania opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi.

Szpital zajmuje niszę stacjonarnego i ambulatoryjnego lecznictwa na podstawie wyznaczonej rejonizacji dla ludności powiatów: ełckiego, giżyckiego, kętrzyńskiego, oleckiego, gołdapskiego, piskiego, węgorzewskiego oraz pozostałej części województwa warmińsko-mazurskiego, województw ościennych, przyjezdnych z innych części kraju i cudzoziemców.

Teren działania szpitala jest środowiskiem rolniczym o dużym bezrobociu mającym znaczny wpływ na zachowania prozdrowotne mieszkańców i ich zdrowie psychiczne. Zauważamy tendencje wzrostu zachorowalności na zaburzenia psychiczne z uzależnieniem od alkoholu i substancji psychoaktywnych, zaburzenia nerwicowe, lękowe i depresyjne. Zachorowalność na schizofrenię i zaburzenia endogenne utrzymuje się na tym samym poziomie. Zapotrzebowanie na usługi zdrowotne rozpoznawane jest poprzez współpracę z terenowymi poradniami zdrowia psychicznego i opieką społeczną. Zakres obecnych usług medycznych jakie proponuje szpital jest dostosowany do potrzeb społeczeństwa, zaś oferowane usługi realizowane są w sposób profesjonalny i przyjazny dla pacjenta z zaspokojeniem wszystkich jego potrzeb.

Nasz Szpital jest jednym z trzech specjalistycznych szpitali w województwie warmińsko – mazurskim o profilu psychiatrycznym i jedynym w województwie posiadającym w swych strukturach Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Psychiatryczny oraz Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia.

Oddziały w strukturze szpitala

 • Oddział Psychiatryczny II – 43 łóżka
 • Oddział Psychiatryczny III – 17 łóżek
 • Oddział Detoksykacyjny Alkoholowy – 33 łóżka
 • Oddział Psychiatryczny Dzienny – 6 miejsc
 • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny w Rudziszkach – 80 łóżek
 • Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Giżycku – 40 łóżek

Poradnie ambulatoryjne

 • Poradnia Zdrowia Psychicznego w Węgorzewie
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego w Giżycku
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego w Piszu
 • Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Węgorzewie
 • Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Giżycku

Realizacja działalności leczniczej

Działalność lecznicza realizowana jest poprzez:

 • rozpoznawanie, leczenie i rehabilitację osób z zaburzeniami psychicznymi;
 • leczenie alkoholowych zespołów abstynencyjnych oraz zespołów abstynencyjnych spowodowanych uzależnieniem od innych substancji psychoaktywnych;
 • psychoterapię i rehabilitację osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych;
 • Poradnictwo dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi;
 • Psychoterapię członków rodzin alkoholowych (DDA, osoby współuzależnione);
 • Terapię i ambulatoryjne poradnictwo psychiatryczne;
 • Terapię i poradnictwo ambulatoryjne osób uzależnionych od alkoholu bądź innych środków;

Szpital realizuje również:

 • działalność szkoleniową w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych;
 • wykonywanie badań sądowo-psychiatrycznych oraz obserwacji na zlecenie sądów i prokuratury;
 • prowadzenie internacji w ramach oddziałów psychiatrycznych o podstawowym zabezpieczeniu;
 • działania z zakresu promocji zdrowia psychicznego. Działania te umożliwiają poszczególnym osobom i społeczności zwiększenie kontroli nad czynnikami warunkującymi stan zdrowia i przez to jego poprawę, promowanie zdrowego stylu życia oraz środowiskowych i indywidualnych czynników sprzyjających zdrowiu.

Nadrzędnym celem Szpitala jest udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych na najwyższym poziomie i ciągłe ich doskonalenie.

Świadczenia realizowanie są w sposób życzliwy i profesjonalny, w celu pełnego zrozumienia pacjenta i zaspokojenia jego potrzeb poprzez właściwy dóbr usług.

Powyższy nadrzędny cel realizowany jest poprzez:

 1. Przestrzeganie praw pacjenta;
 2. Stałe podnoszenie kwalifikacji personelu;
 3. Dbałość o bezpieczeństwo pacjenta, przestrzeganie ustalonych standardów i procedur;
 4. Monitorowanie zakażeń szpitalnych;
 5. Badanie poziomu satysfakcji pacjentów;
 6. Racjonalną i efektywną gospodarką zasobami szpitala.
 7. Wdrożenie, utrzymanie i ciągłe dostosowywanie systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015

Świadczenia zdrowotne w ramach ambulatoryjnej i stacjonarnej opieki w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenia uzależnień udzielane są na podstawie umowy, zawartej z Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie. Świadczymy również bezpłatne usługi medyczne dla osób nieubezpieczonych.

Realizujemy w szpitalu program terapeutyczno-rehabilitacyjny umożliwiający osobom z zaburzeniami psychicznymi lepszą adaptację do środowiska szpitalnego, aktywizację pacjentów, uczenie wspólnego podejmowania decyzji i ponoszenia za nie odpowiedzialności, wspieranie chorego w kolejnych kryzysach emocjonalnych i interpersonalnych oraz powrót do aktywnego życia w społeczeństwie.


Skip to content