Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2019-03-04.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-09-19.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
 • Pliki PDF, DOC itp. – staramy się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
 • Brak formularza kontaktowego

Powody braku spełniania wymagań

 • Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów Word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • Możesz skontaktować się z nami pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc. Dane teleadresowe znajdują się w zakładce „KONTAKT”

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-11-10.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-11-10.

Skróty klawiaturowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Norbert Dusza, informatyk@szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 530592022. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Adres

 • Województwo – Warmińsko-mazurskie
 • Powiat – Węgorzewski
 • Gmina – Węgorzewo
 • Miasto – Węgorzewo
 • ul. Gen. Józefa Bema 24
 • 11-600 Węgorzewo

Parking

 • Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.
 • Parking jest bezpłatny.
 • Miejsca parkingowe znajdują się na dziedzińcu. Można na niego wjechać przez bramę. Szlaban otwiera strażnik.

Wejście do budynku

 • Przy schodach znajduje się poręcz.
 • Do wejścia doprowadzona jest stała pochylnia o nachyleniu 3%.
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Otwierają się na zewnątrz.
 • Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
 • Drzwi mają wygodną i ergonomiczną klamkę.
 • Można je łatwo utrzymać w pozycji otwartej.

Przestrzeń za wejściem

 • Wszystkie elementy znajdują się na parterze budynki w pętli izby przyjęć
 • Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.
 • Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.

Ciągi poziome

 • Wszystkie pomieszczenia znajdują się na tym samym poziomie i na jednej kondygnacji, nie dotyczy wejścia i przestrzeni za wejściem.

Ciągi pionowe

 • Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów
 • Możesz skorzystać z windy.

Schody

 • schody
 • Ciąg schodów składa się z 11 stopni.
 • Stopień ma wysokość 15 centymetrów.
 • Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.

Winda

 • Drzwi windy otwierają się automatycznie
 • Szerokość drzwi wynosi 150 centymetrów
 • Winda znajduje się w budynku
 • w obrębie izby przyjęć
 • Kabina windy ma głębokość 200 centymetrów i szerokość 150 centymetrów.
 • Przyciski sterujące mają duże oznaczenia.
 • W razie problemów – zadzwoń do obsługi na numer telefonu: 695050404

Pomieszczenia

 • Wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach.

Łazienka

 • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
 • parter, izba przyjęć
 • Drzwi otwierają się na zewnątrz.
 • Drzwi łatwo pozostają w pozycji otwartej.
 • Szerokość otworu wejściowego wynosi 100 centymetrów.
 • Na ścianach są zamontowane poręcze.
 • Przestrzeń manewrowa wynosi 200 centymetrów.
 • Przestrzeń manewrowa przed ustępem wynosi 200 centymetrów.
 • Przestrzeń po lewej wynosi 100 centymetrów.
 • Przestrzeń manewrowa po prawej stronie ustępu wynosi 100 centymetrów.
 • Pochwyty są po obu stronach ustępu.

Aplikacje mobilne

Szpital nie udostępnia aplikacji na urządzenia mobilne.

Dodatkowe informacje

Prosimy o noszenie maseczek w budynku Szpitala.

Skip to content