Projekty Unijne

Budowa usług e-Zdrowia Szpitala Psychiatrycznego SP ZOZ w Węgorzewie

W Szpitalu Psychiatrycznym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w  Węgorzewie jest realizowany projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2017-2020

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020 

Beneficjent:
Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 11-600 Węgorzewo, ul. J. Bema 24

Tytuł projektu

Budowa usług e-Zdrowia Szpitala Psychiatrycznego Sp ZOZ w Węgorzewie

Numer naboru: RPWM.03.02.00-IZ.00-28-001/16

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej: Cyfrowy region RPWM.03.00.00

Nr Priorytetu Inwestycyjnego: Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia

Numer i nazwa Działania: RPWM.03.02.00 E-zdrowie

Numer i nazwa Poddziałania: E-zdrowie

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2017-07-19

Data rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu:2018-01-31

Data finansowego zakończenia realizacji projektu: 2019-08-31

Głównym celem projektu jest uruchomienie jak największej ilości e-usług ogólnodostępnych dla pacjentów naszego szpitala. Projekt powinien poszerzyć zasięg naszych usług, upowszechnić dostęp do profilaktyki leczenia zaburzeń psychicznych i uzależnień w naszym regionie. Wdrażane usługi oparte będą na bazie już istniejącej infrastruktury teleinformatycznej z niewielki poszerzeniem zasięgu w obrębie szpitala. Wymienione zostaną niektóre przestarzałe technologiczne urządzenia. Finalnym celem projektu będzie możliwość tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej i wymiana jej w ramach uruchamianych Platform P1 i P2.Całkowita wartość projektu: 2 156 310,00 PLN

Kwota dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 
1 824 363,50 PLN

Skip to content