Start Projekt 1 Projekt 2 Projekt 3
 

Projekt dofinansowany ze ¶rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z budżetu Samorz±du Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Beneficjent:

Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 11-600 Węgorzewo, ul. J. Bema 24

Tytuł projektu:

"Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w Szpitalu Psychiatrycznym SP ZOZ w Węgorzewie” .

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013

O¶ priorytetowa 7 - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

Działanie 7.2 - Promocja i ułatwaienie dostępu doi usług teleinformatycznych

Poddziałanie 7.2.1 - Usługi i aplikacje dla obywateli


Całkowita warto¶ć projektu: 1 012 955,00 PLN

Kwota dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 852 362,43 PLN

Zakończenie rzeczowe realizacji projektu  31.10.2014r.

Zakończenie finansowe realizacji projektu 07.11.2014 r.

1

"Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy"Przebieg realizacji projektu:

            1. W dniu 20.11.2012 r. podpisano umowę z firm± PPUS "Alta" Sp z o. o.  na pełnienie funkcji  Inżyniera Projektu z obsług± projektu. 
            2. W dniu 18.07.2013 r. podpisano umowę z firm± "Impulsy" Sp z o. o. na realizację zadań Informatyzacji Szpitala.  podpisanie umowy
            3. Podpisanie umowy na wykoanie audytu zewnętrznego 3.06.2014 r z firm± Biuro Konsultingowe "ADVISER" - Jan Łazor, 4 lipca 2014 r. podpisano protokół odboiru dokumentacji audytowej.
            4. 16 wrze¶nia 2014 r. podpisano protokoły końcowe odbioru prac wynikaj±cych z umów zawartych z wykonawcami tj.
PPUS "Alta" Sp z o. o. oraz  ATENDE MEDICA ("Impulsy" Sp z o. o. )


StartNasz SzpitalPrzetargiPZPRegulamin StatutKontakt
© SPSPZOZ Węgorzewo