Start Projekt 1 Projekt 2 Projekt 3
 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Beneficjent:
Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 11-600 Węgorzewo, ul. J. Bema 24

Tytuł projektu

Restrukturyzacja pozyskanych budynków powojskowych z przeznaczeniem na Centrum Zdrowia Psychicznego zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Węgorzewa 2009-2013

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013

Oś priorytetowa 4 - Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast

Działanie 4.3 - Restrukturyzacja terenów powojskowych i poprzemysłowych

Podstawowym celem projektu jest zwiększenie zakresu świadczonych usług medycznych. Dzięki realizacji projektu powstanie Centrum Zdrowia Psychicznego, jako ponadlokalne Centrum lecznictwa psychiatrycznego służące wdrażaniu modelu psychiatrii środowiskowej w oparciu o Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego. Realizacja projektu wpłynie na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej terenów powojskowych i terenów poprzemysłowych oraz nadanie im nowych funkcji gospodarczych i społecznych. Po realizacji projektu w budynku po byłym internacie na parterze zlokalizowano Poradnię Zdrowia Psychicznego, a na pierwszym i drugim piętrze powstanie Oddział Leczenia Nerwic. W salach terapeutycznych (w budynku po byłej kiszarni) w ramach terapii organizowane będą spotkania grupowe oraz rodzinne.

Całkowita wartość projektu: 3 419 793,18 PLN

Kwota dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 378 197,50 PLN

Zakończenie inwestycji 30.09.2012r.


StartNasz SzpitalPrzetargiPZPRegulamin StatutKontakt
© SPSPZOZ Węgorzewo