Kombatanci

Dokumenty uprawniające do udziału w programie:

1. LEGITYMACJA lub ZAŚWIADCZENIE o przyznaniu uprawnień kombatanckich wydane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

2. LEGITYMACJA inwalidy wojennego i wojskowego wydana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych o symbolu ZUS Rw-51.

3. LEGITYMACJA osoby represjonowanej wydana przez Zakład Ubezpieczeń o symbolu ZUS Rw-52.

4. Stosowne ZAŚWIADCZENIE wydane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych dla wdów i wdowców po osobach uprawnionych.

Program „Szpitale Przyjazne Kombatantom”

Uzasadnienie realizacji:

Kombatanci i Osoby Represjonowane mają ustawowo zagwarantowane szczególne uprawnienia związane z dostępem do świadczeń zdrowotnych.

Uprawnienia te wynikają z:

1. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej art.19

2. Ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2002r., nr 42 poz. 371).

3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)

Jednak szczególny szacunek wobec walczących o wolną i niepodległą Polskę wynika przede wszystkim z tradycji i nakazu moralnego.

Ponieważ obowiązujące przepisy prawne nie są w pełni respektowane, należy podjąć działania naprawcze i zorganizować tej grupie społecznej sprawną i profesjonalną opiekę medyczną z zapewnieniem poczucia bezpieczeństwa i godności, mimo trudności występujących w polskim systemie opieki zdrowotnej.

W tym celu powstał Program „Szpitale Przyjazne Kombatantom”.

Skip to content