Start
 

AktualnościDyrektor Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie ma przyjemność zaprosić Państwa do współpracy. Poszukujemy do pracy specjalistów - lekarzy psychiatrów lub lekarzy w trakcie specjalizacji.

Proponujemy pracę:

  • dyżury w Izbie Przyjęć

  • w oddziałach ogólnopsychiatrycznych

  • w oddziale detoksykacji alkoholowym

  • poradniach zdrowia psychicznego

  • a także na stanowisku – ZASTĘPCY DYREKTORA DS.LECZNICTWA

Oferujemy bardzo dobre warunki finansowe oraz elastyczny system zatrudnienia (umowa
o pracę lub umowa cywilnoprawna/kontrakt). Szpital dysponuje mieszkaniami służbowymi.

Nadal aktualna jest oferta na stanowisko – ZASTĘPCY DYREKTORA DS.LECZNICTWA

Szczegółowych informacji udziela: Agnieszka Szałko- Dyrektor Szpitala

email: dyrektor_spspzozw@wp.pl

tel. 799 097 274 lub 87 427 01 11 lub 87 427 01 13
Konferencja Szkoleniowa

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa na Konferencję Szkoleniową Dyrektorów, Kierowników placówek lecznictwa odwykowego województwa warmińsko-mazurskiego dotyczącą wyzwań współczesnych podejść psychoterapeutycznych w lecznictwie uzależnień - dialog motywujący, która odbędzie się w dniu 20.12.2018r. w Hotelu „Mazury” Al. Wojska Polskiego 56 w Giżycku. Naszym gościem będzie Magda Dolska-Topór psycholog, mediator sądowy, terapeuta motywujący Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej, członek MINT – Międzynarodowego Stowarzyszenia Trenerów Dialogu Motywującego.

Proszę o potwierdzenie przyjazdu pod numerem tel. 87/4284030 do 14.12.2018r. 
lub na adres e-mail: wotuw@szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl


 Program konferencji Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego zaprasza na uroczystą galę „100-lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę”, która odbędzie się 9 listopada 2018 roku w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie.

Na Warmii i Mazurach świętujemy 100-lecie odzyskania niepodległości
   

    Szpital Psychiatryczny w Węgorzewie z własnych środków zakupił 50 kompletnych łóżek szpitalnych dla pacjentów naszego szpitala. 35 łóżek zostanie rozdysponowanych pomiędzy oddziałami ogólnopsychiatrycznymi w Węgorzewie, a 15 przekazanych Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu Psychiatrycznemu w Rudziszkach. Nowe profesjonalne łóżka zastąpią wyeksploatowane tapczany znacznie poprawiając standardy hospitalizacji pacjentów oraz wymogi sanitarno - epidemiologiczne. Ułatwią również pracę personelowi szpitalnemu ze uwagi na wszelkie udogodnienia i mechanizmy związane z pozycjonowaniem łóżek ułatwiając obowiązki przy pacjentach leżących. 
   

    Szpital Psychiatryczny w Węgorzewie w roku 2017 pozyskał środki z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na inwestycję w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Giżycku na rozbudowę budynku oraz wyposażenie go w windę. 

Wartość wykonanych robót budowlanych w 2017 r. obejmująca budowę budynku (stan surowy) wyniosła 344 968,05 zł z czego w ramach dotacji celowej udzielonej przez Województwo Warmińsko-Mazurskie otrzymano łączną kwotę 300 000,00 zł. Szpital przeznaczył własne środki w wysokości 44 968,05 zł. Obecnie rozstrzygane jest postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy na II część robót budowlanych między innymi: montaż dźwigu, rozbudowa instalacji elektrycznej, c.o. oraz dalsza rozbudowa budynku.

Pacjentami Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Giżycku są osoby uzależnione od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz niepełnosprawne intelektualnie i ruchowo. Niepełnosprawności pacjentów wynikają z deficytów pierwotnych, ale również z alkoholowego trybu życia. Dysfunkcje somatyczne oraz widoczne cechy niepełnosprawności wpływają na codzienne funkcjonowanie pacjentów w sposób negatywny. Zapewnienie im dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej w postaci swobodnego dostępu do zajęć terapeutycznych i specjalistów wpływa korzystnie na przystosowanie pacjentów do trzeźwego życia, a w efekcie podniesienia jego jakości, ograniczenia szkód zdrowotnych i społecznych.

   
Zniesienie barier architektonicznych poprzez wyposażenie ośrodka w windę zwiększy dostępność do usług terapeutycznych w zakresie terapii uzależnień.W Szpitalu Psychiatrycznym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w  Węgorzewie

jest realizowany projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2017-2020Budowa usług e-Zdrowia Szpitala Psychiatrycznego SP ZOZ w Węgorzewie”


    W ramach projektu powstanie pięć e-usług dedykowanych obecnym jak i przyszłym pacjentom Szpitala Psychiatrycznego w Węgorzewie. Usługi e-recepty, e-zlecenia, e-skierowania, e-kwalifikacja, e-rejestracja w znacznym stopniu usprawnią funkcjonowanie poradni specjalistycznych, przyspieszą i uproszczą komunikację pomiędzy lekarzem, pacjentem a instytucją refundującą. Ułatwią dostęp do usług ochrony zdrowia osobom mniej mobilnym, które za pośrednictwem internetu będą w stanie większość czynności związanych z procesem rejestracji w poradni, leczeniem
i rehabilitacją wykonać samodzielnie i zdalnie.
Dyrektor Szpitala Psychiatrycznego SP ZOZ w Węgorzewie,

informuje o wolnym miejscu pracy na stanowisku

Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa”

(w trybie art. 49 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej)

Ogłoszenie 18-19.10.2017r. 
Konferencja wojewódzka: Aspekty medyczne oraz psychologiczne Zaburzeń ze Spektrum FASD (Alkoholowy Zespół Płodowy)

                       Wykłady będzie prowadziła Pani dr n. med. Małgorzata Klecka                       

  Miejsce: Hotel Europa Al. Wojska Polskiego 37 11-500 Giżycko

Program konferencji ...


W dniach 5 - 6 września odbędzie się Konferencja szkoleniowo - naukowa
 „Ratownictwo medyczne w katastrofach i aktach terroru”, której mamy przyjemność być partnerem naukowym.

    W obliczu narastającego zagrożenia terrorystycznego oraz licznych zdarzeń mających znamiona mnogich czy masowych, rodzi sie pytanie czy jako organy odpowiedzialne za zabezpieczenie rannych i poszkodowanych jesteśmy na nie gotowi? 15. Giżycka Brygada Zmechanizowana im. Zawiszy Czarnego we współpracy z m.in. Wojskowym Instytutem Medycznym, Wojskowym Instytutem Medycyny Lotniczej, Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie postanowiła odpowiedzieć na to pytanie. Zapraszając do rozważań specjalistów na co dzień pracujących nad powyższą tematyką w celu opracowania rozwiązań oraz ujednolicenia standardów postępowania.
    W dniach 5-6 września w Porcie Ekomarina w Giżycku odbędzie się konferencja szkoleniowo- naukowa Ratownictwo Medyczne w katastrofach i aktach terroru. Tematyka wykładów obejmować będzie m.in. Postępowanie przedszpitalne w aktach terroru- czy jesteśmy gotowi? Postępowanie na miejscu katastrofy lotniczej - obowiązki i zagrożenia, SOR w warunkach zdarzenia masowego- trudności i wyzwania i inne. W ramach Konferencji przewidziano zajęcia warsztatowe z użyciem sprzętu symulacyjnego z o wysokiej wierności.

        W roli wykładowców Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie reprezentować będą:

  • mgr Grzegorz Słomkowski - psycholog, psychoterapeuta, który poprowadzi wykład nt. „Pomoc psychologiczna osobom z syndromem stresu pourazowego”

  • mgr Dagmara Rosikoń - psycholog oraz mgr Joanna Kamińska - psycholog, które poprowadzą warsztaty nt. „Elementy pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych”


Program konferencji

Realizując zadania Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2013-2017 Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przekazał Szpitalowi Psychiatrycznemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie / Wojewódzkiemu Ośrodkowi Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Giżycku środki finansowe na realizację wojewódzkiej konferencji „Dopalacze – wyzwania w lecznictwie uzależnień”, która odbyła się 11 października 2016 r. w Hotelu Wodnik w Giżycku.

Konferencję zaszczycili swoją obecnością Pan Ryszard Wasiński - Dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie oraz Pan Michał Tatarek Pełnomocnik Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego ds. Wdrażania Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Patronat honorowy nad konferencją objęli Burmistrz Węgorzewa - Pan Krzysztof Piwowarczyk oraz Burmistrz Giżycka - Pan Wojciech Iwaszkiewicz.

Z ramienia Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku udział wzięła Pani Ewa Ostrowska.

Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Węgorzewie reprezentował Pan Andrzej Fil.

Patronat medialny objęła Gazeta Giżycka i Węgorzewo.TV.

Problem dopalaczy – nowych substancji psychoaktywnych wzbudził szerokie zainteresowanie uczestników konferencji, a w szczególności wystąpienie Pana Piotra Jabłońskiego – Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, który przybliżył problematykę nowych substancji psychoaktywnych, sytuację prawną, społeczną i dynamikę zjawiska.

Lekarz dr. Livia Nowak – Banasik z Pomorskiego Centrum Toksykologii omówiła problematykę zatruć "dopalaczami" oraz innymi najczęściej stosowanymi substancjami odurzającymi z punktu widzenia toksykologa, a także problemy z osobami stosującymi substancje psychoaktywne oraz związki między toksykologią, psychiatrią i programami leczenia uzależnień. Prelegenci scharakteryzowali również zagrożenia związane ze zjawiskiem sięgania po narkotyki i nowe środki psychoaktywne – dopalacze, jednocześnie podkreślili konieczność zmiany sposobu oddziaływań profilaktycznych na społeczeństwo.

Konferencję zakończyła dyskusja oraz dzielenie się doświadczeniami zaproszonych gości w zakresie tematyki dopalaczy. 
Konferencja stworzyła ogromną płaszczyznę do wzajemnej współpracy pomiędzy Szpitalem Psychiatrycznym w Węgorzewie a samorządami Węgorzewa i Giżycka, w zakresie promowanie zdrowego stylu życia pod hasłem „STOP DOPALACZOM”, „STOP ALKOHOLOWI”, zapewniając tym samym przyszłe nasze działania edukacyjne na terenie szkól naszych patronów.

Wszystkim partnerom i uczestnikom konferencji bardzo dziękujemy za udział.

 
GaleriaKonferencja szkoleniowa Dyrektorów i Kierowników placówek lecznictwa odwykowego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Giżycko, 3-10-2016 r.

GaleriaKonferencja poświęcona celom, organizacji i  prowadzeniu terapii zajęciowej w Powiecie Węgorzewskim

GaleriaStartNasz SzpitalPrzetargiPZPRegulamin StatutKontakt
© SPSPZOZ Węgorzewo